ปฏิทินงานจัดการห้องประชุม ปี 2566
ระบบจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สพม.กำแพงเพชร

หมายเหตุ:
  สถานะ 0    จองห้องแล้ว รอการอนุมัติ
  สถานะ 1    อนุมัติห้องประชุมแล้ว รอการใช้และประเมิน
  สถานะ 2.0   ประเมินห้องประชุมแล้ว
  สถานะ 2.1   ยกเลิกเนื่องจากขอเลื่อนกำหนดการ
  สถานะ 2.2   ยกเลิกเนื่องจากผู้บริหารไม่เข้าร่วม
  สถานะ 2.3   ยกเลิกเนื่องจากผู้ขอใช้ห้องติดภารกิจอื่น
  สถานะ 2.4   ยกเลิกเนื่องจากขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม