image header web

ระบบจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

ชื่อระบบสารสนเทศ
ระบบจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัการบริหารจัดการสำนักงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผู้นำเข้าข้อมูล
เบื้องต้นได้แก่ เจ้าหน้าที่ระบบงานสารบรรณ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณประจำโรงเรียนในสังกัด
รูปแบบการบันทึกข้อมูล
ดำเนินการเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลโดยวิธีการกรอกข้อมูลรายละเอียดและ upload เอกสารผ่านเว็บไซต์ โดยมีลักษณะการยืนยันตัวตนด้วย username และ password ที่ได้รับ
การประมวลผล
ประมวลผลด้วยรูปแบบคำนวณผลรวม ผลคงเหลือ และสามารถสืบค้นหรือนำเสนอข้อมูลได้ในหลายลักษณะ เพื่อการติดต่อสื่อสารงานธุรการ
รูปแบบ
พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Server Side Script ที่มีการพัฒนาจากภาษา PHP Interpreter โดยเฟรมเวิร์คที่ได้รับความนิยม
เครื่องมือ
ผู้พัฒนาระบบใช้โปรแกรม Visual Studio Code รุ่นปัจจุบัน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
รายงานสถิติ
ช่องทางการเข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับผู้พัฒนา

adminn
หน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ชื่อ-สกุล
นายธนิตย์ สุขโข
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมลล์
tanitsookko@gmail.com
โทรศัพท์
055-713763 ต่อ 105